Speechschrijver, tekstschrijver en adviseur in beleid en communicatie.

foto Bas home

Strategisch tekstschrijver voor B&W van Den Haag. Sinds 1 december 2020 weer in loondienst. Ik ben daarom nog slechts beperkt beschikbaar voor andere opdrachten.

Speechschrijver. Ik werk in opdracht van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Met inzet van mijn ervaring en netwerk opgebouwd als speechschrijver en ghostwriter voor ministers, staatssecretarissen en ambtelijke top van het ministerie van VROM (2001-2008).

Tekstschrijver. Ik schrijf artikelen en columns voor regionale en lokale bestuurders, beleids- en communicatieteksten voor overheidsorganen en teksten voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Rode draad is het vertalen van complexe materie naar toegankelijke en wervende tekst. Storytelling hoort tot het repertoire. Het resultaat: concrete tekstproducten, stevig geworteld in (beleids) inhoud.

Adviseur. Ik draag op verzoek van opdrachtgevers actief bij aan visievorming en strategie. Mijn ruime ervaring in beleid en communicatie binnen de Rijksoverheid vormt de basis. In deze processen formuleer ik de teksten die tonen waar de opdrachtgever voor staat en wat zijn ambities zijn.

Opdrachtgevers/opdrachten Bas van Horn tekst en advies voor de leefomgeving:

Tekst, redactie en advies rond beleids- en communicatieteksten voor o.a. de ministeries BZK, EZK, IenW, BHOS, provincie, gemeenten en diverse publieke en private partijen.
Lezingen en speeches voor o.a. studenten RUG, topmanagement ABN-AMRO, bestuur en directie VNG, Commissaris van de Koning Utrecht, weth. Economie Amsterdam, Commissaris Deltaprogramma

“Bas heeft een zeer vlotte pen en frisse geest. Hij heeft daarbij de handige eigenschap zichzelf niet belangrijker te vinden dan zijn opdrachtgever. Tegelijkertijd staat hij voor zijn mening. Kritisch meedenken is zijn kracht.”

Lennert Goemans, Sr. Projectmanager vereenvoudiging omgevingsrecht, programmadirectie Ministerie Infrastructuur en Milieu